Popular Posts

Friday, January 31, 2014

samvidhan sanshodhan_flag_ aur chunav 2014 ho-1 copy

i=kad%&                                                             fnukad%&31@01@2014
 fiz; turk tuknZu]
              lekyde~A
vkt ns’k nks i)frls py jgk gS]  1½laoS/kkfud i)fr ¼42 Øafr ls mith½tks 26tuojh1950 esa ykxw gqvk]vkSj fo|ekui)fr(existing system) tks vaxzstksa ls m/kkj feyh gS½Aftlus lafo/kku esa la’kks/ku djds vius vuqdwy cuk;k\os lkjs la’kks/ku jí djsaAvr%&yksdlHkk dk pquko&2014 vktkn Hkkjr dk nwljk lafo/kku lHkk tSlk gksxkAturk bldss fy, dfVc) gS vkSj jktuhfrd nyksa dks pkfg, fd os Hkh blds fy, dfVc) gksdj gha Hkkoh mEehnokj dk p;u djsa]oj.kk turk tuknZu mUgsa fjtsDV djsaxsA         
                    t; fgUn----t; turkA

                                                                                        
                                                                                        
                                                                           

No comments:

Post a Comment