Popular Posts

Saturday, August 20, 2016

कविता ' क्या क्या लिख सकोगे नभ पर / ऐ बादल तुम बोलो तो ' पुस्तक " अनिलम् " से

,s ckny rqe cksyks rks
              ¼75½       
           D;k D;k fy[k ldkssxs uHk ij
                     ,s ckny rqe cksyks rks
viuh dj.kh foVi osnuk ;k esjk vkri larki
;k vkSjksa dh vdFk deZuk]tx dk >wBk Øks/k foyki
D;k D;k le> lds gks vc rd uj ukjh ds chp izyki
>wBh dj.kh >wBh Hkk”kk >wBs ekSu icapu dk¡i
           ;k >wBh gS rsjh ys[kuh
                     my>h xzaFkh [kksyks rks
                           D;k D;k fy[k---------
fNi fNidj f{kfrt ds uhps vV&iV fy[ks gks vc rd
lh/kh Vs<+h iryh js[kk lksus ls Hkh vf/kd ped
;g D;k gj iy fy[k feVkdj dguk D;k pkgks tkrd
tks pkgks [kqydj dg yks rqe vk¡[k cuh gS ;gk¡ vFkd
           dkuksa ls ns[kw¡ eS igys
                     [kqys iyd dks [kksyks rks
                           D;k D;k fy[k---------
;gk¡ mnklh]lkal mlkalh]thou I;klk ‘kke fody
xr o”kZ ds vk;s rqe gks];gk¡ izrh{kk jgh foQy
gydh vk’k gksus dks gksrk]vk¡/kh vkrh Nqih fudy
ry ij tho vkSj ewd /kjk]Vd cka/ks ns[k jgk foºoy
           gok cgkdj ys tkrh D;ksa
                     vkl&fujkl dks rkSyks rks
                           D;k D;k fy[k---------


                -----0------

No comments:

Post a Comment