Popular Posts

Tuesday, March 1, 2016

समालक दर्शन सुक्त 5 से 10 तक नये खोज गुरुत्वाकर्षण से आगे की कडी है

Lkekyd n’kZu
1-lekyd ,d ifjos’k gS]ftlesa nks rjaxksa dk lekukUrj lapju gksrk gS
2-lekydh; ifjos’k gha izÑfr gS
3-lekydh; fLFkfr gha vLFkbZRo gS
4-ifjos’k ls mRié Hkko }kjk fopkj lapfjr gksrk gS]tks ,d rjax gS
5-nks fopkj rjaxksa dk lekukUrj lapju lekyd&dyk gSAftldk ‘kCn :Ik lekyd
   lkfgR; ]rky :Ik lekyd&laxhr&u`R; vkSj Loj :Ik lekyd xk;u gSA
6-bl ifjos’k dk fo’ks”k vkSj fo’ysf”kr :Ik lekyd foKku gS
7-lekydh; ifjos’k esa mRié ukn mRifÙk dkjd gS
8-bl ifjos’k esa fopkj rjaxks }kjk mRié ukn dh fujarjrk /;kukoLFkk vkSj bldk LFkkbZRo gh lek/kh gS
9-bl ukn ls mRié rjax fo’ks”k dk]izÑfr iznÙk leku xq.k /kekZ rjax ds lkFk lekukUrj lapju gh izse gS]ijes’oj dk lkgp;Z gS
10-izsekoLFkk esa lapjujr nks rjaxksa ds chp ‘kwU; gS]tks bUgsa larqyu iznk.k djrk gS
11-rRo fuekZ.k rjaxksa dk lekydh; :ikUrj gS]tks ifjos’k ij vk/kkfjr gS
12-vuqukfnr rjaxksa ds chp vofLFkr ‘kwU; esa Kku xaxk gS
13-LFkwy vkSj Kku xaxk ds chp czã.M gS
14-Kku xaxk {khj lkxj esa frjksfgr gksrh gS]tgk¡ vkRek lapf;r gksdj ije:Ik /kkj.k djrh gS

15-lapf;r ije rjax dk ,dhÑr :Ik gh vkfn’kfä gSA

No comments:

Post a Comment